ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
ที่ปรึกษา พินัยกรรม
ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับพินัยกรรมและดำเนินคดีมรดก ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า คดีมรดกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) คดีมรดกที่มีพินัยกรรมถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ๒) คดีมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม ซึ่งกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมหรือในกรณีที่พินัยกรรมทำไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทรัพย์มรดกจะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตาย หากคุณเป็นญาติของผู้ตายและคิดว่าตัวคุณมีสิทธิรับมรดก ซึ่งในบางครั้งอาจจะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์มรดกระหว่างญาติด้วยกันเอง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องปรึกษาทนายเชียงใหม่ เก่ง ๆ หรือทนายความเชียงใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญช่วยดำเนินคดีมรดก เพื่อรักษาสิทธิอันชอบธรรมของท่าน 


พินัยกรรมคืออะไร? 

พินัยกรรม ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ขอเรียนว่า คือ หนังสือที่เจ้าของมรดกได้ทำขึ้นไว้ เพื่อแสดงเจตนาว่าเมื่อตนตายไปแล้วต้องการให้ทรัพย์สินต่างๆ ตกเป็นของใคร หรือตั้งให้ใครเป็นผู้จัดการมรดก โดยพินัยกรรมจะมีผลก็ต่อเมื่อเจ้าของมรดกได้ตายไปแล้ว สำนักงานกฎหมายเชียงรายขอเรียนว่า ทั้งนี้กฎหมายได้กำหนดให้พินัยกรรมต้องทำตามแบบ หากไม่ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดพินัยกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะ 


กฎหมายกำหนดแบบของพินัยกรรมไว้กี่แบบ? กฎหมายกำหนดแบบของพินัยกรรมไว้ ๕ แบบดังนี้ 

๑. พินัยกรรมแบบธรรมดา  

๒. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ         

๓. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง   

๔. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 

๕. พินัยกรรมแบบที่ทำด้วยวาจา 


การตั้งผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมทำอย่างไร? 

ผู้ทำพินัยกรรมสามารถตั้งบุคคลใดก็ได้ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดก โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือโดยบุคคลซึ่งระบุไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้ตั้ง 


การยื่นคำร้องคัดค้าน 

ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นคำร้องคัดค้านในคดีมรดกได้  โดยทั่วไปเหตุคัดค้านมีได้หลายประการ แต่เหตุคัดค้านส่วนใหญ่ที่ปรากฏในคดีมรดก ได้แก่  

- พินัยกรรมปลอม 

- ผู้ทำพินัยกรรมมีความสามารถบกพร่องในขณะที่ทำพินัยกรรม เช่น เป็นคนวิกลจริต หรืออายุยังไม่ครบ ๑๕ ปี 

- ทรัพย์มรดกสูญหาย 

- ผู้จัดการมรดกไม่ทำตามหน้าที่ 


กรณีที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ หรือทำไว้แต่พินัยกรรมเป็นโมฆะ จะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๐ และมาตรา ๑๖๒๙ ถึงมาตรา ๑๖๓๔ โดยจะเป็นกรณีที่รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 


ทายาทโดยธรรม ได้แก่ใครบ้าง?  

กฎหมายกำหนดลำดับชั้นของทายาทโดยธรรมไว้ ๖ ลำดับ โดยแต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้สืบสันดาน ได้แก่ ลูก หลาน เหลน รวมถึงบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองโดยพฤตินัยและบุตรบุญธรรม  

(๒)  บิดา มารดา  

(๓)  พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน  

(๔)  พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน  

(๕)  ปู่ ย่า ตา ยาย  

(๖)  ลุง ป้า น้า อา  

 
คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๓๕  


กรณีที่เจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือพินัยกรรมตกเป็นโมฆะ แต่ไม่มีทายาทโดยธรรมที่จะรับมรดกแล้ว ทรัพย์มรดกย่อมตกทอดเป็นของแผ่นดิน 


อายุความ 

อายุความคดีมรดกกำหนดไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๕๔  กำหนดอายุความไว้ว่า 

- คดีมรดกต้องฟ้องภายใน ๑ ปีนับแต่เจ้ามรดกตายหรือนับแต่ทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดก 

- คดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรม ต้องฟ้องภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรรู้ถึงสิทธิ ซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม 


อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงในแต่ละคดีอาจมีผลเกี่ยวกับอายุความที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๑๗๕๔ ก็ได้ 

ดังนั้นควรจะขอคำปรึกษาจากทนายเชียงใหม่เก่งๆ หรือมีความเชี่ยวชาญในคดีมรดก เพื่อดำเนินการให้ท่านได้สิทธิในฐานะผู้รับมรดก ตามกรณีต่างๆ ที่ได้กล่าวมา Tag: ทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่งๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่,  ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ทนายความเชียงใหม่ช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายเชียงใหม่ความมุ่งมั่น, ทนายความเชียงใหม่คลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่คลายทุกข์

#สำนักงานทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่

 

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×