ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
การทำหนังสือการหย่า โดยความยินยอม


 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา 1514 การหย่านั้น จะทำได้แต่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือโดยคำพิพากษาของศาล 

การหย่าโดยความยินยอมต้องทำเป็นหนังสือ และมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน 


มาตรา 1515 เมื่อได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้ การหย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามีและภริยาได้จดทะเบียนหย่านั้นแล้ว 

  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481 
ภาค 5 ครอบครัว 

มาตรา 26 การหย่าโดยความยินยอมย่อมสมบูรณ์ ถ้ากฎหมายสัญชาติแห่งสามีและภริยาทั้งสองฝ่ายยอมให้กระทำได้ 


ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฏีกา ที่น่าสนใจ 

ประเด็น พยานลงชื่อไม่ครบ 2 คน ถือว่าไม่สมบูรณ์ 

คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 592/2538 
หนังสือหย่ามีพยานลงลายมือชื่อเพียง 1 คน ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 วรรคสอง ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า  โจทก์ผู้เป็นภริยาจึงไม่อาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยผู้เป็นสามีให้หย่าขาดจากโจทก์ตามหนังสือดังกล่าวได้ 

ประเด็น ฝ่ายใดหนึ่งไม่ได้ลงชื่อต่อหน้าพยาน ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว 

คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 151/2487 
สามีภริยายินยอมหย่ากันต่อหน้าพยานสองคน สามีลงชื่อต่อหน้าพยานทั้งสองคน พยานสองคนนั้นลงชื่อในหนังสือหย่าแล้ว แม้ภริยาลงชื่อเมื่อพยานคนหนึ่งไปเสียแล้ว ดังนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ เพราะกฎหมายมิได้บังคับให้ลงชื่อต่อหน้าพยาน ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ความประสงค์มีแต่เพียงว่าให้มีพยานลงชื่อในหนังสือนั้นสองคน เป็นพยานในข้อตกลงที่ทำกันนั้น 

ประเด็น การทำหนังสือหย่าโดยความยินยอม หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม อีกฝ่ายสามารถฟ้องคดีบังคับได้เลย ไม่จำต้องอ้างเหตุหย่าตามกฎหมาย มาตรา 1516 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5887/2533 
การหย่าโดยทำหนังสือหย่ากันเอง มีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้แต่เฉพาะระหว่างโจทก์กับจำเลยเท่านั้น จะอ้างเป็นเหตุให้เสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตไม่ได้ เว้นแต่จะได้ทะเบียนหย่าแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1515 หากจำเลยไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่าเท่ากับจำเลยโต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่มีอยู่ตามหนังสือหย่า ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า โจทก์จึงชอบที่จะฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 และการฟ้องของโจทก์เช่นนี้ก็เพื่อโจทก์จะได้ดำเนินการให้นายทะเบียนบันทึกไว้ในทะเบียนตามาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 คำพิพากษาในส่วนนี้จึงสภาพบังคับได้ ส่วนที่จะมีผลใช้บังคับในประเทศอังกฤษหรือไม่ เป็นเรื่องที่โจทก์หรือผู้ได้เสียจะต้องดำเนินการต่อไป 

ประเด็น ค่าเลี้ยงชีพ สามารถแก้ไขลดหรือเพิ่มได้ภายหลัง 

คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 4685/2540 
หย่าโดยความยินยอมและกำหนดค่าเลี้ยงชีพกันเอง ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ก็มาขอลดหรือเพิ่มค่าเลี้ยงชีพในภายหลังได้  

ประเด็น การหย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามีและภริยาได้จดทะเบียนการหย่านั้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1515 เมื่อทำหนังสือสัญญาหย่ากันโดยถูกต้องแล้ว หากฝ่ายใดไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่าในภายหลัง อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องบังคับให้ไปจดทะเบียนหย่าได้ 

คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 3838/2528 
สามีภรรยาทำหนังสือยินยอมหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากันไว้ถูกต้องครบถ้วน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1514 ที่ได้ตรวจชำระใหม่แล้ว ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า เมื่อสามีไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่าให้ภรรยา ก็มีสิทธินำคดีมาฟ้องขอให้บังคับสามีไปจดทะเบียนหย่าได้ 
  
เอกสารประกอบการร่างหนังสือหย่าโดยความยินยอม มีดังนี้ 
1 บัตรประจำตัวประชาชน 
2 ทะเบียนบ้าน 
3 PASSPORT 
4 ใบสำคัญการสมรส 
5 ทะเบียนสมรส 
6 สูติบัตรบุตร 
7 เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด บัญชีเงินฝาก รายงานจดทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น 
8 เอกสารเกี่ยวกับหนี้สินสมรส เช่น สัญญากู้ยืม ใบแจ้งหนี้สินเชื่อ เป็นต้น 
9 หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) 
10 บัตรประจำตัวประชาชนพยาน 2 คน 

 

Tag: ทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่งๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่,  ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ทนายความเชียงใหม่ช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายเชียงใหม่ความมุ่งมั่น, ทนายความเชียงใหม่คลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่คลายทุกข์

#สำนักงานทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×